top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling

1. Lourisa Pels Interior Design: Lourisa Pels, gevestigd te Geldermalsen aan de Goudrenet 17 (4191DH), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80594220, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Lourisa Pels:

Website: www.lourisapels.nl
Email: info@lourisapels.nl
Telefoonnummer: 0613458591
Btw-identificatienummer: NL003460742B95
3. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Lourisa Pels Interior Design als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

4. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lourisa Pels Interior Design met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Lourisa Pels Interior Design.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Lourisa Pels verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Lourisa Pels en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Lourisa Pels bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

1. De door Lourisa Pels Interior Design opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Lourisa Pels Interior Design zijn in euro en inclusief btw.
2. De door Lourisa Pels Interior Design opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

3. In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
4. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Lourisa Pels Interior Design zijn bevestigd.

5. Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50 % , start Lourisa Pels Interior Design met het ontwerp.

 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

1. Lourisa Pels behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Lourisa Pels zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Lourisa Pels worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Lourisa Pels heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven op eigen wijze uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.

2. Opdrachtgever stelt Lourisa Pels in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Lourisa Pels.
3. Lourisa Pels zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Lourisa Pels altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

4. Het staat Lourisa Pels vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
5. Lourisa Pels blijft eigenaar van alle geleverde goederen totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting, heeft voldaan. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
6. Het risico van verlies of waardevermindering van de leveringen gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
7. Levering geschiedt af bedrijf van Lourisa Pels. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Lourisa Pels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8. Lourisa Pels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lourisa Pels de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

10. Opdrachtgever dient de locatie op een zodanige wijze in te richten en ter beschikking te stellen, dat Lourisa Pels – of de door haar ingeschakelde derden - bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden. Wanneer Opdrachtgever deze verplichting niet (op tijd) nakomt, is Lourisa Pels niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de uitvoering aan Opdrachtgever te vergoeden en vrijwaart Opdrachtgever Lourisa Pels voor schade van derden.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst

overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lourisa Pels zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lourisa Pels gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lourisa Pels bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lourisa Pels op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lourisa Pels een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
14. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door: a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk.
2. Indien Lourisa Pels met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Lourisa Pels niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 
BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Lourisa Pels - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Lourisa Pels rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Tenzij anders overeengekomen is het gehele bedrag, bij vooruitbetaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn door niet Particuliere opdrachtgevers is Lourisa Pels terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw. Ten aanzien van Particuliere opdrachtgevers zal worden aangesloten bij de regeling als opgenomen in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lourisa Pels is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

Artikel 6 - Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen

1. Annulering van de werkzaamheden door Opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken datum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,- ex. btw. Bij annulering binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee doch uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden is 75% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de werkzaamheden is 100% van de prijs verschuldigd. Art. 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten. 2. De uitvoering van de opdracht kan door opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden uitgesteld naar een andere datum. Bij uitstel binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij uitstel binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij uitstel binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% opslag verschuldigd. Als na het uitstel de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de opdrachtgever naast de uitstelvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 1, verschuldigd, waarbij de eerste uitsteldatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerst geplande uitvoeringsdatum.

3. De in dit artikel bedoelde vergoedingen zijn gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid Lourisa Pels kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Lourisa Pels de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
4. Annulering en uitstel is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of uitstel geldt de datum waarop het schriftelijke verzoek door Lourisa Pels ontvangen is of anders door Lourisa Pels bevestigd is. De annulerings- c.q. uitstelkosten zijn onmiddellijk na annulering en/of uitstel verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 7 - Ontbinding

1. Lourisa Pels heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins

liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourisa Pels ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van Ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel zijn alle door Opdrachtgever aan Lourisa Pels verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

 

Artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

Ten aanzien van Particuliere opdrachtgevers geldt:
1. De door Lourisa Pels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de zaak geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Lourisa Pels kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Lourisa Pels verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lourisa Pels, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lourisa Pels geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. Indien binnen de garantietermijn komt vast te staan dat een zaak gebrekkig is, dan zal Lourisa Pels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Lourisa Pels, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Lourisa Pels te retourneren en de eigendom daarover aan Lourisa Pels te verschaffen, tenzij Lourisa Pels anders aangeeft. 

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lourisa Pels, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 


6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
Ten aanzien van niet Particuliere opdrachtgevers geldt: 


7. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Lourisa Pels te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lourisa Pels te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lourisa Pels in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Lourisa Pels in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 


8. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Lourisa Pels opdracht gegeven heeft. 


9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lourisa Pels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Lourisa Pels, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Lourisa Pels te retourneren en de eigendom daarover aan Lourisa Pels te verschaffen, tenzij Lourisa Pels anders aangeeft. 


11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lourisa Pels, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lourisa Pels en de door Lourisa Pels bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Lourisa Pels is niet aansprakelijk voor fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
2. Lourisa Pels is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruikmaken van de zaken of adviezen. Lourisa Pels is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Opdrachtgever de in het ter beschikking gestelde product c.q. de verstrekte adviezen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden en technieken uitvoert c.q. in de praktijk brengt.

3. Lourisa Pels is in het geval van aansprakelijkheid aan haar zijde
4. Mocht Lourisa Pels onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het honorarium dat

Lourisa Pels voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen te vermeerderen met 15%.
5. Aansprakelijkheid van Lourisa Pels reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
6. Opdrachtgever vrijwaart Lourisa Pels voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Lourisa Pels heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Lourisa Pels voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Lourisa Pels. 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Lourisa Pels op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht, indien deze schade lijdt, dit terstond aan Lourisa Pels te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

 

Artikel 10 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lourisa Pels geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Lourisa Pels opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Lourisa Pels onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Lourisa Pels bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Lourisa Pels bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Artikel 11 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Lourisa Pels te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Lourisa Pels in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3. De in het kader van de opdracht door Lourisa Pels tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Lourisa Pels, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Lourisa Pels veranderingen in de werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, aan te brengen of deze te verveelvoudigen of op te slaan.

5. Lourisa Pels heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 12 - Overname en inlenen

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect personeel te benaderen voor vergelijkbare producten die Opdrachtgever al dan niet commercieel wil aanbieden in de markt.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Lourisa Pels, tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel van Lourisa Pels in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen.

3. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één van de drie voorgaande leden, is Opdrachtgever Lourisa Pels een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

 

Artikel 13 - Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Lourisa Pels is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Lourisa Pels.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Lourisa Pels. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Lourisa Pels.

bottom of page